Във връзка с изискванията на чл.95 ,ал.1 от ЗООС , уведомяваме за ИП на „Итапласт”ООД за „Работилница за преработка на собствен технологичен пластмасов отпадък“ в ПИ с № 48152.17.719 , с.Милево , м.Карапчата , общ.Садово с управители Илко Тянев , Тянко Тянев адрес : Гр.Асеновград , гр. Асеновград , Ул.“ Ал.Стамболийски ”№ 49
За ИП е изготвена информация по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС .

ОЩЕ...